அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி – கொடியேற்றும் நிகழ்வு

13

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 82 86 87வது வட்டங்களில் அமைந்திருந்த கொடிக் கம்பம் புதுப்பிக்கப்பட்டு கொடி மீண்டும் ஏற்றப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கப்பட்டது,