திருவைகுண்டம் தொகுதி மாதாந்திர தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்.

6

18-07-2021 ஞாயிற்றுக்கிழமை திருவைகுண்டம் தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் சிறப்பாக நடத்தி முடிக்கப்பட்டு செயற்கள மாதக் கணக்கறிக்கை வெளியடப்பட்டது.

வெ.முத்துராமன்,
செய்தித்தொடர்பாளர்,
திருவைகுண்டம் தொகுதி.
6380344800.