சாத்தூர் தொகுதி பொறுப்பாளர் நியமனம்

53

சாத்தூர் தொகுதி  வெம்பக்கோட்டை மேற்கு ஒன்றிய கலந்தாய்வு கூட்டம் இன்று ஏழாயிரம்பண்ணையில் வைத்து நடைபெற்றது.