குளச்சல் தொகுதி குளம் சுத்தம் செய்தல்

4

குளச்சல் தொகுதி வில்லுக்குறி பேரூராட்சி சார்பாக செந்தாமரை குளம் சுத்தம் செய்யும் பணி ஐந்தாம் கட்டமாக நடைபெற்றது.