குளச்சல் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

4

குளச்சல் தொகுதி 11/ 07/2021 அன்று முளகுமூடு பேரூராட்சி மற்றும் ஆளுர் பேரூராட்சிகளில் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது