அம்பத்தூர் தொகுதி 84ஆவது வட்டம் பெருந்தலைவர் ஐயா காமராசர் புகழ் வணக்கம் நிகழ்வு

15

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 84ஆவது வட்டத்தில் பெருந்தலைவர் ஐயா காமராசருக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டு பொது மக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கப்பட்டது.