அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 84ஆவது வட்டம் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு

6

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 84ஆவது வட்டத்தில் சாவடி தெரு அரசு பள்ளிக்கு அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.