விருகம்பாக்கம் தொகுதி பெருந்தமிழர் ஐயா கக்கன் புகழ் வணக்கம்

16

விருகம்பாக்கம் தொகுதி தொகுதியின் சார்பில் எளிமையின் சிகரம் பெருந்தமிழர் ஐயா கக்கன் அவர்களுக்கு புகழ்வணக்கம் செய்யப்பட்டது.
நிகழ்வில் கலந்து மலர்வணக்கம் செய்த உறவுகளை வாழ்த்துகிறோம்.

மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்