தோவாளை ஒன்றியம் கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

11

தோவாளை வடக்கு ஒன்றியம் திடல் ஊராட்சி இரத்தினபுரம் உறவுகளுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது