செஞ்சி தொகுதி அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்குதல்.

6

செஞ்சி தொகுதி வடக்கு ஒன்றியம் கவரை ஊராட்சியில் பொது மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகளால் வழங்கப்பட்டது.

செய்தி வெளியீடு
தே.அருண்
8867352012
தகவல் பிரிவு.