குளச்சல் தொகுதி கபசூர குடிநீர் வழங்குதல்

8

08/06/2021 அன்று குளச்சல் தொகுதி ஆளூர் பேரூராட்சி சார்பாக கபசூர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.