பத்மநாதபுரம் தொகுதி ஒழுகிய வீட்டை சரி செய்து கொடுத்தல்

6

பத்மநாபபுரம் தொகுதி திக்கணங்கோடு ஊராட்சி தாறாவிளை பகுதியில் ஒழுகும் வீட்டை சரிசெய்யும் பணியில் நாம் தமிழர்