குளச்சல் தொகுதி அண்ணல் அம்பேத்கார் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

6

குளச்சல் தொகுதி சார்பில் தொகுதி அலுவலகத்தில் வைத்து புகழ் வணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது.