ஒட்டபிடாரம் தொகுதி கபசுரகுடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

29

ஒட்டபிடாரம் தொகுதி கருங்குளம் கிழக்கு ஒன்றியம் செக்காரகுடி ஊராட்சியில் 18/05/2021 அன்று பொதுமக்களுக்கு கபசுரகுடிநீர் கொடுக்கப்பட்டது 9629372564