ஏற்காடு தொகுதி கபசுரகுடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

8

ஏற்காடு சட்டமன்றதொகுதி
ஏற்காடு ஒன்றியம் நாகலூர் பகுதிகளில் நாம் தமிழர்கட்சி சார்பாக
கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.