அம்பத்தூர் தொகுதி 89 ஆவது வட்டம் கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

8

அம்பத்தூர் தொகுதியில் 89 ஆவது வட்டத்திற்கான பொறுப்பாளர்கள் தேர்வுக்கான கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.