அம்பத்தூர் தொகுதி – உறுப்பினர் அட்டை வழங்குதல்..

29

*உறுப்பினர் அட்டை வழங்குதல் 81 & 84 வட்டம்- அம்பத்தூர்*

01.02 2021 அன்று மாலை 81 மற்றும் 84வது வட்டத்தில் புதிதாக இணைந்த உறுப்பினர்களுக்கு உறுப்பினர் அட்டை வழங்கப்பட்டது..