வில்லிவாக்கம் தொகுதி – தேர்தல் பணிகள் குறித்த கலந்தாய்வு

60

வில்லிவாக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதி 98வது வட்டம் எளிதில் மக்களிடம் நமது விவசாயி சின்னம் தெரியும் வகையில் கொண்டு சேர்க்க
அதன் தேவைகள் பற்றி பேசப்பட்டது.