தாராபுரம் தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

169

நாம் தமிழர் கட்சி தாராபுரம் நகரத்தின் சார்பாக 31-01-2021 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.