குளச்சல் தொகுதி – தைப்பூச விழா

10

குளச்சல் தொகுதி சார்பாக தைப்பூச விழா கொண்டாடப்பட்டது.