குளச்சல் தொகுதி – தேர்தல் பரப்புரை.

14

குளச்சல் தொகுதி  சார்பாக தேர்தல் பரப்புரை முளகுமூடு பேரூர் கூட்டமாவு பகுதியில் நடைபெற்றது.