குடியாத்தம் தொகுதி – மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கம்

88

குடியாத்தம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக தமிழ் மொழிக்காக போராடி தன்னுயிர் ஈந்த மாவீரர்களுக்கு. வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது