மடத்துக்குளம் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

103

மடத்துக்குளம் தொகுதி  மடத்துக்குளம் ஒன்றியம் காரத்தொழுவு பகுதியில் 1.1.2021 அன்று

உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக நடைபெற்றது