புதுக்கோட்டை தொகுதி -கறம்பக்குடி தெற்கு ஒன்றியம் சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

121

புதுக்கோட்டை தொகுதி கறம்பக்குடி தெற்கு ஒன்றியம் சார்பாக கடுக்காக்காட்டில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடத்தப்பட்டது.