சோழவந்தான் தொகுதி – மருத்துவ முகாம்

13

சோழவந்தான் சட்ட மன்ற தொகுதி சார்பாக மருத்துவ முகாம் நடைப்பெற்றது.