குளச்சல் தொகுதி – நீர்நிலை சீரமைப்பு.

53

கப்பியறை பேரூர் சார்பில் மாங்கோடு மதகுளத்தை சீரமைக்கும் பணிகள் மூன்றாம் கட்டமாக இன்று நடைபெற்றது.