குளச்சல் தொகுதி – தேர்தல் பரப்புரை

30

நுள்ளிவிளை ஊராட்சி பகுதிகளில் வாக்கு சேகரிக்கும் பணி நடைபெற்றது.