கிணத்துக்கடவு தொகுதி -உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

40

கோவை கிணத்துக்கடவு தொகுதி சார்பாக  மதுக்கரையில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கும் நிகழ்வும் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது.