கருநாடக மாநிலம் – கலந்தாய்வு கூட்டம்

80

நாம் தமிழர் கட்சி கருநாடக மாநிலம் தங்கவயல் பகுதியில் 10.1.2021 அன்று புதிய உறுப்பினர்கள்
அறிமுகம் மற்றும் அய்யன் திருவள்ளுவர் தினம் நிகழ்ச்சி முன்னெடுப்பு குறித்தும் நடைபெற்றது