அறந்தாங்கி தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

21

புதுக்கோட்டை கிழக்கு மாவட்டம் அறந்தாங்கி சட்டமன்றத் தொகுதி
அறந்தாங்கி பெருநகரத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.