அம்பத்தூர் தொகுதி – தேர்தல் களப்பணி

15

15.12.2020 காலை 6 முதல் 8 வரை அம்பத்தூர் மேற்குப் பகுதி 80வது வட்டம் மல்லிகா மகால் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தேர்தல் பரப்புரை நடைபெற்றது…