தாராபுரம் தொகுதி – மாதாந்திர தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

54

(08-11-2020) அன்று தாராபுரம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக
மாதாந்திர தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.