குளச்சல் தொகுதி – கொடியேற்ற நிகழ்வு.

30

வில்லுகுறி பேருராட்சி சார்பில் வில்லுகுறி பேரூராட்சிக்குட்பட்ட 8 இடங்களில் கொடியேற்ற நிகழ்சி நடைபெற்றது.