ஒட்டன் சத்திரம் – மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்

66

ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் செயற்கள கலந்தாய்வு கூட்டம் வரவு செலவு கணக்கு தாக்குதல் செய்ப்பட்டது. தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் .