விருகம்பாக்கம் தொகுதி – சமுதாய பணி

34

விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் இருந்து வந்த மின்சார கோளாறுகளை நமது உறவுகள் கொண்டு தக்க அதிகாரியிடம் முறையிட்டு சீர்செய்ய பட்டது.