குளச்சல் தொகுதி – குளம் தூய்மைப்படுத்தல் நிகழ்வு

50

குளச்சல் தொகுதி சார்பாக ரீத்தாபுரம் பேரூராட்சி  சார்பாக குளம் மற்றும் குளத்தின் கரை சுத்தமான பேண குளத்தில் மீன்கள் விடப்பட்டன.