குளச்சல் தொகுதி – அரசு பள்ளிக்கூடம் சுத்தம் செய்தல்

35

நெய்யூர் பேருராட்சி சார்பாக திக்கணங்கோடு அரசு பள்ளிவாளாகம் சுத்தம் செய்யும் பணி நடைபெற்றது.