கடலூர் தொகுதி – சகோதரி செங்கொடி வீரவணக்க நிகழ்வு.

25

சகோதரி செங்கொடிக்கு வீரவணக்க நிகழ்வு கடலூர் தொகுதி வடக்கு ஒன்றியம் செல்லஞ்சேரியில் நடைபெற்றது.