வந்தவாசி தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

107

வந்தவாசி தொகுதி தெள்ளார் ஒன்றியத்தில் உள்ள குண்ணகம்பூண்டி கிராமத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மிகவும் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றது.