நன்னிலம் தொகுதி- தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமீது நினைவேந்தல்

21

20.09.2020 அன்று நடந்த மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ஐயா தமிழ்முழக்கம் சாகுல் அமீது அவர்களுக்கு மலர் வணக்கம் செய்த நிகழ்வு