நன்னிலம் தொகுதி – குறுதி கொடை முகாம்

37

15.08.2020 அன்று குறுதி கொடை வழங்கிய நிகழ்வு நன்னிலம் தொகுதியின் சார்பாக நடைபெற்றது.