செய்யாறு – கொடிஏற்றம் , உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் , பனைவிதை நடவு

79

செய்யாறு ஒன்றியம் , தளரபாடி கிராமத்தில் கொடிஏற்றம் , உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் , பனைவிதை நடவு நிகழ்வு நடைபெற்றது .