குளச்சல் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

19

குளச்சல் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் அடுத்த கட்ட நகர்வுகளை பற்றி விவாதிக்க பட்டது.