குளச்சல் தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

18

குளச்சல் தொகுதி சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் திங்கள்சந்தை பேருந்து நிலையம் அருகில் நடைபெற்றது.