குளச்சல் – தொகுதி அலுவலகம் திறப்பு விழா

16

குளச்சல் தொகுதிக்கு என புதிய அலுவலகம் திறப்பு விழா நடைபெற்றது.