கடலூர் – வடக்கு நகரம் கொடிக்கம்பம் புதுப்பித்தல்

16

கடலூர் வடக்கு நகரம் முகப்பு கொடிக்கம்பம் புதுப்பிக்கப்பட்டது.