எழும்பூர் தொகுதி – புலிக்கொடி ஏற்றம்

17

எழும்பூர் தொகுதி 107வது வட்டத்தில் இரண்டு இடங்களில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது.