உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் -பூம்புகார் தொகுதி

46

பூம்புகார் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சங்கரன்பந்தலில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.