அம்பத்தூர் தொகுதி – கொடிக்கம்பம் நடும் பணி

28

18.10.20 அன்று 81மற்றும் 82 ஆவது வட்டத்தில் கொடிக்கம்பம் நடப்பட்டது.