கொடிக்கம்பம் நடும் நிகழ்வு – ஒரத்தநாடு

5

ஒரத்தநாடு தொகுதி கண்ணுகுடியில் கொடிக்கம்பம் நடும் விழா நடைபெற்றது.